Електронен атлас

ДИМИТЪР ВЛАДЕВ

В представения електронен атлас картите на действителните наклони във водосборните басейни на реките Голяма Камчия и Провадийска са изготвени чрез преки картометрични измервания последвани от компютърна обработка на първичния картен материал. Като основа са използвани стопански топографски карти в мащаб 1:25 000.