Ескиджумайският панаир

На 14 май 2021 г. в рамките на културната програма за деня на гр. Търговище беше представена монографията „Ескиджумайският панаир. Център за стопански и културен диалог през XIX век“. Автори на изследването са доц. д-р Мийрям Салим от Катедрата по турски език и литература и Алджан Джафер, докторант в същата катедра на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Монографичният труд на двамата изследователи представлява проучване на възникването, организацията и функционирането на един от най-големите панаири по българските земи през XIX век. Това е първото цялостно изследване на панаира в Ески Джумая (Търговище) през османския период, базиращо се на османотурски документи от архивния фонд на Османския архив в Истанбул и отдел „Ориенталски сбирки“ на НБ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Книгата беше професионално представена от доц. д-р Гергана Георгиева, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която отбеляза приносите на разработката за историята на града и панаира в Ески Джумая и подчерта значението на публикуваните османски извори, част от които са неизвестни до моменти документи на османотурски език, приложени с факсимилета, транскрипция и превод на български език. Също по мнение на доц. Георгиева, разработката хвърля светлина върху развитието на българския търговски капитал и участието му в международната търговска дейност в рамките на панаира.