Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ

Настоящият монографичен труд е опит да се отговори на
все по-високите изисквания към образованието и нарастващите
потребности на пазара на труда от висококвалифицирани,
компетентни и конкурентноспособни специалисти. В отговор на
тези потребности се търсят нови и ефективни средства за
модернизация и оптимизация на учебния процес, които да
осигурят качествено образование.