Съвременни аспекти на математическата картография

Събин Иванов

Проектирането на математическата основа на картата е една от първите стъпки в създаването на карти.
Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване на проблемите на сферичната геометрия, астрономия и други науки.