КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

Сборникът на катедра „Технологично обучение, професионално обра-зование и предучилищна и начална училищна педагогика”