Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5. – 8. клас

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА

Монографичният труд е предназначен за спортните педагози и широк кръг
специалисти интересуващи се от проблемите на обучението по баскетбол.