Математическа картография 2 част

Събин Иванов Иванов

Математическата картография намира приложение при обработката на
резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване на
проблемите на сферичната геометрия, астрономия и други науки.