Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност на учащите се в процеса на обучението по математика

Лиляна Каракашева

В настоящата монография е направен опит да се представят някои образователни технологии за активизиране познавателната дейност на учащите се в процеса на обучението по математика.