Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

Илиян Ризов

Настоящата монография има за цел да представи
възможностите на мобилния подход в работата със
семейства, при които съществува риск от изоставяне (или
извеждане) на деца и насилие над тях, както и в други
случаи, изискващи реинтеграция на деца в техните
семейства.