Σήματ αναγνóντος – Разпознаване, познание, медии

Пламен Шуликов

Изучаването на света започва с най-простия
идентификационен въпрос „какво е това?” или „кой е това?”
Задават го всички – от невръстното дете, „заето” с
овладяването на майчиния си езиков свят по метода на
непредубеденото и спонтанно подражание,1 до неговата
майка, която предумишлено и волево срича първите
елементарни речеви конструкции от учебник по чужд език
(или свят).