Образование на бъдещето

НАТАЛИЯ ВИТАНОВА

Тази книга е предназначена за студенти, университетски
преподаватели, учители, ученици, родители, както и за всички, които
проявяват интерес към проблемите на образованието. Настоящият
труд няма претенции да обхване всички аспекти и детайли на
образованието на бъдещето. В него е представено училищното
образование в контекста на прогнозите, тенденциите и технологиите,
които ще са доминиращи в образованието на бъдещето, обобщени и
систематизирани са трендовете в образованието на бъдещето,
представени са някои от технологиите, които ще променят
образованието в бъдеще, и на тази основа е конструиран теоретичен
модел на образованието на бъдещето.