ПО СЛЕДИТЕ НА ОСМАНСКОТО ЕПИСТОЛАРНО ИЗКУСТВО ИЛМ-Ю ИНША

МИЙРЯМ САЛИМ

Монографията представлява изследване, посветено на османското епистоларно изкуство и неговото развитие. Тру-дът е резултат от проучвания върху епистоларни сборници „инша“ и „мюншеат“, съдържащи писма образци, които са и с характер на ръководства по епистоларно майсторство. Про-изведенията се разглеждат от различни аспекти, отчитат се специфичните особености на османотурската епистолар-на продукция – официалната и частна кореспонденция, прак-тическата стойност на писмовниците като ръководства за съставяне и редактиране на писма и документи, езикът и стилът на писмата.