Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество

Йорданка Пейчева

Предложената книга разглежда актуален проблем в съвременното обучение, поставяйки акцент върху познавателната активност като особено важен елемент за повишаване качеството и ефективността на образователния процес като цяло.