Филологически ракурси Том II

Историята на медиите е доказала, че отделните медии взаимодействат помежду си и по този начин дефинират възможностите си за представяне на своите обекти и влиянието си в общата медийна система. Въпреки че новите медии не могат лесно да изместят старите, те предпоставят преосмислянето на цялата медийна система, повишават комуникативната сложност и модифицират отношенията между личната и масмедийната комуникация. В съвременния глобализиращ се свят все по-очевидна става нуждата от нов тип мислене, ново отношение и поведение, свързани с изследването и с работата с текстове.