Проблеми на умствената изостаналост

СНЕЖАНА НИКОЛОВА

Предметът на настоящото изследване е умствената изостаналост като една от основните форми на интелектуална недостатъчност. Ниското равнище на интелектуалното функциониране, понижените адаптивни способности и трудностите при формиране на детската личност са основните параметри, характеризиращи тази така голяма и разнородна трупа деца с нарушения на психическото развитие.