Професионално-личностно развитие на студентите-бъдещи учители по музика.Професионално самоопределение

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА

Всичко това дава основание да се приеме, че изследването на проблема
– теоретично и емпирично, както и разработването на тази основа на насоки за
съдействие на професионалното самоопределение, ще допринесе за цялостното
личностно-професионално развитие, за повишаването на ефективността и
качеството на образователния процес на студентите – бъдещи музикални
педагози.