„Бог,който се яви в плът“.Актуални проблеми на новозаветната христология

Теодор Стойчев

Настоящото изложение е резултат от няколкогодишни изследвания, свързани с мястото, което Господ Иисус Христос заема в библейските текстове. Основното намерение на представенaта монография е да хвърли светлина върху изключително важен проблем от сферата на новозаветното богословие – за божествеността на Спасителя. Във връзка с това фокусът на анализа е върху ключови христологични новозаветни текстове, които обичайно се счита, че доказват божественото достойнство на Господ Иисус.