Ескиджумайския панаир център за стопански и културен диалог през XIX век

АЛДЖАН ДЖАФЕР

МИЙРЯМ САЛИМ

Целта на настоящото изследване е да разкрие
мястото и значението на Ескиджумайския панаир в
търговския обмен, извършван на международно и
междурегионално ниво, както и неговата социална и
културна роля, спомагаща за осъществяването на
търговските контакти и културните връзки.