Математична обработка на геодезичните измервания

Пламен Михайлов Михайлов

В монографичният труд са разгледани проблемите на математичната обра-ботка на геодезичните измервания (МОГИ), оказващи влияние върху точността на резултатите от многократни наблюдения на разнородни по вид и точност измер-вания на величини, участващи в различни геодезични построения.