Професията социален работник актуално състояние и бъдещо развитие

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Тази кратка монография е един опит да се представи
професията на социалния работник в някои важни нейни
аспекти, като същевременно се посочат и методите,
използвани при реализирането на тази професия, общият ѝ
контекст, както и причините, довели до необходимостта за
нейното развитие.