Меншевизмът – зараждане на руската социалдемокрация

АСЯ АТАНАСОВА

Настоящата книга е посветена на един важен, но малко
разглеждан проблем в руската и световната историография
– произход и същност на руския меншевизъм. В България за
меншевизма като отделно политическо движение липсват
всякакви самостоятелни разработки. Това ме и подтикна да
насоча научните си интереси към тази тематика.
Изследването на проблема е плод на дългогодишен труд и
изучаване на съществуващата съветска, руска и западна
литература.