Качеството на образованието в шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

БОГДАНА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА
КИРИЛ КИРИЛОВ

Настоящият труд е предназначен за информация и подпомагане
дейността на всички структури и нива на организация и управление на
качеството на образованието и академичния състав, за колегията, която
подготвя акредитации и представя постиженията на университета с цел
популяризирането на резултатите по повишаване, утвърждаване,
поддържане, наблюдение и оценка на качеството на образованието и
академичния състав, както и при всички дейности, насочени към
повишаване на ефективността на механизмите на въздействие в
университетската среда.