Пуризмът в епохата на Българското Възраждане

Надка Николова

Монографията е посветена на един от често обсъжданите въпроси сред българските книжовници през Възраждането, ана-лизиран по-късно от българските езиковеди през различни пери-оди през целия ХХ в., – този за проявите и формите на пуризма. В нея пуристичната доктрина се разглежда във времевите рамки на възрожденския период (1762 – 1878), като се коментират вътреш-но- и външноезиковите предпоставки за възникването и развити-ето ѝ.