Учебно помагало по родинознание и природознание за работа при деца със специални образователни потребности

ГЕРГАНА КИРИЛОВА

Основната цел на учебното помагало е да се подобри,
разнообрази, усъвършенства и оптимизира работата на масовия
учител и на специалния педагог в процеса на приобщаващото
обучение, с цел задоволяване на непрекъснато нарастващите
очаквания, желания, потребности, от една страна, на децата, а от
друга – на обществото, за активното им включване в живота на
класа и заобикалящия ги социум, като това дава възможност и
свобода на педагозите да развият и усъвършенстват своите
творчески идеи, възможности и потенциал.