Въпросн н отговорн към княз Антиох том 1

Псевдо-Атанасий Александрийски

Свидетелствата за Вопроси и отговори към княз Антиох събирах по-
край четенето на Измарагд и на Лествица в Троице–Сергиевата Лавра.
Те придобиха значение, когато колеги от Белгия при критичното прераз-
глеждане на издадения преди четири века гръцки текст от брашовски ху-
манист приеха похвалното решение да разгледат гръцката традиция не
поотделно, а с оглед и на средновековните преводи.