Ръководство за упражнения по геодезия – I част

Събин Иванов Иванов

Ръководството е предназначено за студентите от специалност
„Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“.