Ръководствоза семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА

Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове е предназначено за студентите от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Начална училищна педагогика и чужд език” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, обучавани в ОКС бакалавър и магистър. То е съобразено с програмата по дисциплината „Методика на обучението по математика” от учебния план на тези специалности.