Речникови единици за достоверност в българския език

Добрина Даскалова

акцентите при анализа и оценката на модалността в българската езиковедска литература се поставят върху връзката на тази фукционално-сематична категория.