Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Недялко Колев

Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящият сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха нови научни специалности, като „Управление на образованието”, „Образователен мениджмънт”, „Управление на образованието в предучилищни и училищни институции”, които попадат в професионалното направление „Теория и управление на образованието”.