Съвременни аспекти на системата „обучение по география“

РОСИЦА ВЛАДЕВА

Настоящото изследване има теоретичен и практико-приложен характер. То е свързано с част от проблемите, които трябва да се решават при реализиране на съвременното географско образование в средното училище. Неговото публикуване съвпада с периода на обсъждане и внедряване на новата учебна документация в българското училище, новите държавни образователни стандарти и учебни програми по география и икономика