Формиране на компетенции за организация на учебно- възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика

В настоящия сборник са включени научните доклади от
изследването по изследователския проект на тема:
„Формиране на компетенции за организация на учебно-
възпитателния процес по време на практическата
подготовка на студентите от специалност „Специална
педагогика”,