Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и регионална политика 1 част

Настоящото учебно помагало е предназначено за
студенти от специалностите География и регионална
политика, География и биология и История и география,
които се подготвят за държавен изпит по География и
регионална политика.