Социална комуникация

Дора Кабакчиева

Учебникът обобщава теорията на социалната комуникация, като излага общите закономерности, сходства и различия на отделните видове, нива и форми на явлението и дава базови познания за неговата същност и механизми. Въз основа на разбирането на социалната комуникация като движение на смисли в социалното време и пространство са разгледани личните и обществените комуникационни потребности, комуникационната дейност и общуването, социалната памет и комуникационните канали.