Социална защита в България

Силвия Салтирова-Радкова

Монографичният труд има за цел да очертае социалната защита като една от основните сфери на дейност на държавната администрация и да анализира изградената система за социална защита, като предложи механизми за нейното нормативно усъвършенстване.