Социология 18 избрани лекции

СОНЯ ИЛИЕВА

Представеният на Вашето внимание учебник по „Социология― е предназначен за
обучението на студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски― , които
изучават по пътя на своето образование тази учебна дисциплина. Тематиката на избраните
лекции е насочена към интегрирането на получените знания с другите учебни дисциплини,
включени в учебния план на отделните специалности.