Солфежи из творчеството на композитори от барока и класицизма

МАРГАРИТА ГЕНЧЕВА

Обучението по солфеж е синхронизирано с изискванията на учебния план за специалност „Педагогика на обучението по музика, разработената от нас програма по дисциплината и приложената методическа система на работа.