Специфични езикови нарушения

Пламен Петков

В монографичния труд «Специфични езикови нарушения» е направен обзор на концепциите за специфичните езикови нарушения, проследена е хронологията на зараждането и развитието на основните парадигми относно тези проблеми.