Неврогенни речеви нарушения и дисфагия

Пламен Петков

В представеното издание са разгледани нарушения на артикулацията, които са в резултат от дефицити в инервацията и моторния контрол на артикулационния апарат.