Свое и чуждо в един многолик свят интеркултурност и „образование“

Снежана Бойчева

 

Целта на настоящото изследване „Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ е да се очертаят основните аспекти в отношението към другостта/чуждостта, формиращи идентичността на човекa вследствие взаимодействието между свое и чуждо. Под образование тук се разбира не (единствено) получаване на знания в образователна институция, а събирането на житейски опит в срещите с другостта, който изгражда личностната и групова идентичност.