За съвременния български език-лаконично теоретично ,но нагледно и прагматично

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

Авторът на помагалото се надява предложените теоретични и практически
модели да са в помощ на развитието на езиковата/езиковедската компетентност на
студентите, бъдещи учители; да са в подкрепа на успешния процес на развитието им
като успешни комуникатори в педагогическа среда.