Търговска дейност и търговска сделка

СЛАВЕНА СТОЯНОВА

Целта на настоящото изследване е да се представи теоретична интерпретация на търговската дейност и произтичащите от нея търговски сделки, отличаващи се с
конкретен обект, и на тази база да се очертаят приложимите подходи за счетоводно отчитане на търговските сделки.