Тестове по теория и методика на обучението по изобразителни дейности в детската градина

ДИМИТЪР БАЛКАНСКИ

Съдържанието на предложените тестове e насочено към повишаване на теоретичните, методическите и дидактическите знания на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика (ПУНУП) и Предучилищна педагогика (ПУП), свързани с обучението по изобразителни дейности в детската градина.