Техническа логистика

Доц. д-р инж. Бончо Савчев Ботев
Проф. д-р инж. Георги Бенчев Генов
Д-р инж. Светозар Бончев Ботев

Учебникът съдържа значителна част от темите по учебната
дисциплина ”Техническа логистика”, която е основата на
инженерната логистика. Той обхваща основните инженерингови
дейности, съдържащи се в техническата логистика в аспекти на:
пространство и време; системи, структури и процеси; мрежи и
вериги за доставка; икономика и технологии; микрологистика и
макрологистика; вътрешна и външна логистика, планиране,
организиране и контрол; човек ¬ управление, организация и
функциониране.