Туристически практики в детските градини и училище

ЧАВДАР СОТИРОВ

Учебникът е предназначен за подготовка на студенти от ОКС
„бакалавър” и „магистър” и специализанти от педагогическите
специалности, за практикуващи педагогически специалисти в
детските градини и училищата в средната степен на образованието,
както и в сферата на приобщаващото образование.