УНИВЕРСИТЕТСКА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ

Учебникът е предназначен за студенти от Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи се по специалностите: „Комуникационни и информационни системи“, „Компютърни технологии за автоматизация на производството“, „Сигналноохранителни системи и сигурност“ и „Технологии за киберсигурност“. Съдържанието е подходящо и може да е полезно и за студентите от други професионални направления и за всички, които проявяват интерес към уеббазираните системи за управление на съдържанието.