Жанрове в медиите

ЕВДОКИЯ БОЯНОВА БОРИСОВА

Терминът жанр има латински произход (от лат. genus през
фр. genre – “род”). В широк смисъл чрез този термин се обозначава
разновидността на произведенията на материалната и духовната
култура, обвързани с типологически родови черти и същевременно
притежаващи индивидуално своеобразие. Говори се за жанрове в
изобразителното изкуство, в музиката, в архитектурата, в
литературата, в медиите.