Българският пуризъм от освобождението до втората световна война (1878 – 1939 г.)

Камелия Колева-Иванова

Изследва се пуризмът в езика в периода от 1878 до 1939 г. Предлага се авторска работна дефиниция на термина от социолингвистична гледна точка. Съгласно новия подход към езиковото явление се прави обстоен преглед на езиковата ситуация от Освобождението до Втората световна война с оглед на пуризма и се разглеждат чужди езикови ситуации, които са познати и са обект на внимание от страна на изследваните общественици.