Методи за безразрушителен контрол

Красимир Стоянов Давидов
Пламен Борисов Дянков

Настоящото пособие е предназначено за обучаване на студенти по дисциплината
«Методи за безразрушителен контрол», включена в учебния план за студенти от
специалност «Инженерна логистика» при Шуменски университет «Епископ
Константин Преславски».