Капиталови източници на кооперативния бизнес модел

СЛАВЕНА СТОЯНОВА

Обект на изследване са предпоставките, които
обосновават избора на кооперативния бизнес модел като форма
за осъществяване на стопанска дейност в условия на динамична
пазарна среда и капиталовите източници, чрез които се
финансира посоченият бизнес модел.