БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Мемиш Мердан

Настоящото изследване е дисертационен труд, обсъден и предложен за публична защита от катедра „Нова и най-нова обща история” при Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Публичната защита на дисертационния труд се състоя на заседание на научно жури на 15 юли 2014 във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.